หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของโรงงานยาสูบ(ศปท) ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของโรงงานยาสูบ(ศปท) ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของโรงงานยาสูบ(ศปท) และ เครือข่ายประสานงานการทำงานในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เข้าดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชา

ติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum) ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560

..เพิ่มเติม..