หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและการจ้างสัญญางานจัดซื้อเครื่องจักรของโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่

ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและการจ้างสัญญางานจัดซื้อเครื่องจักรของโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่

ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและการจ้างสัญญางานจัดซื้อเครื่องจักรของโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ นำโดย นายชำนาญ อ่ำสะอาด รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหารจัดการผลิต และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุและการจ้าง ณ ห้องประชุม อาคาร B-03 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

..เพิ่มเติม..