หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสนับสนุนเก็บขนขยะมูลฝอย, ซากอุตสาหกรรม และวัสดุ ภายในบริเวณโรงงานยาสูบ (ฝจพ.ส.02/40/60)

สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสนับสนุนเก็บขนขยะมูลฝอย, ซากอุตสาหกรรม และวัสดุ ภายในบริเวณโรงงานยาสูบ (ฝจพ.ส.02/40/60)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..