หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานฝ่ายตรวจสอบภายใน โรงงานยาสูบ

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานฝ่ายตรวจสอบภายใน โรงงานยาสูบ

หมวดหมู่ :

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 นางราณี เสรีรัฐ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้การต้อนรับนางแก้วตา  ชาญชัยศรีสกุล  ผู้ช่วยผู้ว่าการสำนักตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทีมผู้ตรวจสอบภายในและทีมพัฒนาระบบงานจากฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  รวมจำนวน 9 คน เข้าศึกษาดูงานระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (TTMIAS) ของฝ่ายตรวจสอบภายใน โรงงานยาสูบ โดยมีนายปิติวัฒน์  จุลเกษมศักดิ์ ผู้ตรวจสอบ 6 และนายวิชาญ  คงสโรช ผู้ตรวจสอบ 5 เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของระบบ TTMIAS ในภาพรวม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ กฟผ. นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลงานด้านการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในสากล


 

..เพิ่มเติม..