หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียน แผ่นสติ๊กเกอร์ (Label) ขนาด 35 มม. X 35 มม. และ ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด...

ขึ้นทะเบียน แผ่นสติ๊กเกอร์ (Label) ขนาด 35 มม. X 35 มม. และ ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด (Ribbon) ขนาด 40 มม. X 450 ม.

คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ
ที่ จ. 4 /2559

เรื่อง ขึ้นทะเบียน แผ่นสติ๊กเกอร์ (Label) ขนาด 35 มม. X 35 มม.
และ ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด (Ribbon) ขนาด 40 มม. X 450 ม.

      ตามคำสั่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่ 226/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใด ผ่านการตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานหรือทดลองใช้งาน หรือตรวจคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการจัดซื้อหรือไม่ก็ตาม และปรากฏว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุ สามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ขึ้นทะเบียนพัสดุและผู้ค้านั้นไว้ โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน หรือตรวจคุณภาพซ้ำอีก”
      วิธีปฏิบัติตามวรรคต้น ให้ใช้ในการจัดหาพัสดุทุกวิธี
      ผู้ค้าได้นำตัวอย่าง แผ่นสติ๊กเกอร์ (Label) ขนาด 35 มม. X 35 มม. จำนวน 1 ตัวอย่าง และ ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด (Ribbon) ขนาด 40 มม. X 450 ม. จำนวน 1 ตัวอย่าง มาตรวจคุณภาพ ปรากฏว่าผลการตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ ตามบันทึกกองวิเคราะห์วัตถุห่อมวน ที่ ฝวพ.150002/294 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ส่วนผลการทดลองใช้งาน สามารถใช้งานได้ ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุฯ ที่ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
      เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 จึงขอขึ้นทะเบียน แผ่นสติ๊กเกอร์ (Label) ขนาด 35 มม. X 35 มม. จำนวน 1 ตัวอย่าง และ ผ้าหมึกพิมพ์บาร์โค้ด (Ribbon) ขนาด 40 มม. X 450 ม. จำนวน 1 ตัวอย่าง ของบริษัท โพรดิวส์ลาเบล แอนด์ ริบบอน จำกัด
      ทั้งนี้โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าว มีการจัดหาพัสดุ ชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

(นางพนมพิงค์ เมฆศิขริน)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

..เพิ่มเติม..