ข่าวสารและกิจกรรม โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

เลื่อนชมข่าวสารและกิจกรรม
รยส. มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมธนารักษ์

รยส. มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมธนารักษ์

         นายสุคิด  สุดดี หัวหน้ากองสื่อสารองค์กร และ นางนันทวัน  แก้วนุช ผู้ช่วยหัวหน้ากองส่งเสริมภาพลักษณ์ ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมธนารักษ์ จำนวน 10,000 บาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบปีที่ 82 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 กองสื่อสารองค์กร News By Lillytoon / Photo By...

หนังสือพิมพ์บ้านเมืองก้าวสู่ปีที่ 44

หนังสือพิมพ์บ้านเมืองก้าวสู่ปีที่ 44

        นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปี ที่ 44 หนังสือพิมพ์บ้านเมือง  ณ อาคารสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 กองสื่อสารองค์กร News by S....

วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 82 ปี

วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 82 ปี

          นางมลวิภา ดุลยาภินันท์ หัวหน้ากองส่งเสริมภาพลักษณ์ เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ 82 ปี และร่วมบริจาคเงินจำนวน 10,000.-บาท เพื่อบริจาคเงินทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดสร้างพระประธานประจำโบสถ์วัดจีน ประชาสโมสรหรือวัดเล่งฮกยี่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 "> กองสื่อสารองค์กร News & Photo by S....

โรงงานยาสูบ จับมือ สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย วางมาตรการจัดเก็บภาษียาสูบแบบบูรณาการ

โรงงานยาสูบ จับมือ สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย วางมาตรการจัดเก็บภาษียาสูบแบบบูรณาการ

         นางสาว ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานในการจัดประชุมเสวนาการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.ยาสูบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2558 มากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญใหม่กับการกระจายอำนาจ” นอกจากนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงงานยาสูบและสมาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เพื่อให้การจัดเก็บภาษียาสูบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นอก จากนี้ยังได้นำคณะผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตบุหรี่ของโรงงานยาสูบ เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ณ โรงงานผลิตยาสูบ 4 และโรงงานผลิตยาสูบ 5 ...

วันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 140 ปี

วันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 140 ปี

        นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบพร้อมด้วยนางนันทวัน พงศ์เฉลิมพร รองผู้อำนวยการยาสูบด้านตลาด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 140 ปี และร่วมบริจาคเงินจำนวน 20,000.- บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ สป.กค. ณ ห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 กองสื่อสารองค์กร News & Photos by S....

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ก้าวสู่ปีที่ 63

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ก้าวสู่ปีที่ 63

       นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถานีโทรทัศน์โม เดิร์นไนน์ก้าวสู่ปีที่ 63 พร้อมมอบเงินเพื่อบริจาคเข้ามูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 กองสื่อสารองค์กร News by S. Jnas / Photo by...

หนังสือพิมพ์ข่าวสดก้าวสู่ปีที่ 25

หนังสือพิมพ์ข่าวสดก้าวสู่ปีที่ 25

          นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 25 หนังสือพิมพ์ข่าวสด พร้อมมอบเงินเพื่อเข้ามูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ ณ อาคารสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์ข่าวสด เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 กองสื่อสารองค์กร News by S. Jnas / Photo by...

โรงงานยาสูบร่วมแสดงความยินดีวันครบรอบ 76 ปี วันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

โรงงานยาสูบร่วมแสดงความยินดีวันครบรอบ 76 ปี วันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นางภัทรพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ตรวจการโรงงานยาสูบ เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน สถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบรอบ 76 ปี และร่วมบริจาคเงินจำนวน 10,000.-บาท เพื่อบริจาคเงินสมทบทุนให้กับวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) เมื่อวันที่ 9 เมษายน...

โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    

โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    

      โรงพยาบาลโรงงานยาสูบจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนฟรี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ และวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานยาสูบ ครบรอบ 76 ปี พร้อมทั้งแจกนมและขนมแก่เด็กๆ ณ ชุมชนเทพประทาน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 กองสื่อสารองค์กร News & Photos by S....

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ครบรอบ 45 ปี

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ครบรอบ 45 ปี

      นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 45 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 พร้อมมอบเงินเพื่อบริจาคเข้ามูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ณ อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 กองสื่อสารองค์กร News by S.Jnas /Photo by...

หนังสือพิมพ์แนวหน้าก้าวสู่ปีที่ 36

หนังสือพิมพ์แนวหน้าก้าวสู่ปีที่ 36

        นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือแนวหน้า เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 36 ณ สำนักพิมพ์แนวหน้า ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 กองสื่อสารองค์กร News by S....

ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบตรวจเยี่ยมสำนักงานยาสูบนครพนม

ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบตรวจเยี่ยมสำนักงานยาสูบนครพนม

        พลโท สุรไกร จัตุมาศ ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ กรรมการอำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงงานยาสูบนำโดยนายวุฒิ อนันบุญทริก รองผู้อำนวยการยาสูบด้านใบยา ตรวจเยี่ยมสำนักงานยาสูบนครพนม ร่วมประชุมทางไกลกับทุกส่วนงานฝ่ายใบยาพร้อมมอบนโยบายพนักงาน มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างโรงบ่มมาตรฐานใบยาเบอร์เลย์ และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณบ้านพักรับรอง จากนั้นไปดูโรงบ่มใบยาและสภาพพื้นที่ปลูกยาสูบบ้านนาโดน บ้านแสนพันธ์ และบ้านหนองจันทร์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 กองสื่อสารองค์กร News & Photos by S....

ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบตรวจเยี่ยมสถานีใบยาบ้านแพง

ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบตรวจเยี่ยมสถานีใบยาบ้านแพง

      พลโท สุรไกร จัตุมาศ ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ กรรมการอำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงงานยาสูบนำโดยนายวุฒิ อนันบุญทริก รองผู้อำนวยการยาสูบด้านใบยา ตรวจเยี่ยมสถานีใบยาบ้านแพงพร้อมดูสภาพพื้นที่เพาะปลูกยาสูบ หาดดอนแพง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 กองสื่อสารองค์กร News & Photos by S....

ประธานกรรมการตรวจเยี่ยมสำนักงานยาสูบหนองคาย

ประธานกรรมการตรวจเยี่ยมสำนักงานยาสูบหนองคาย

        พลโท สุรไกร จัตุมาศ ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ กรรมการอำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงงานยาสูบ นำโดยนายวุฒิ อนันบุญทริก รองผู้อำนวยการยาสูบด้านใบยา ตรวจเยี่ยมสำนักงานยาสูบหนองคายพร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงบ่ม ใบยาเบอร์เลย์ให้ชาวไร่ยาสูบและเยี่ยมชมไร่ยาสูบ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 กองสื่อสารองค์กร News & Photos...

กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ยาสูบ ประจำปี 2558

กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ยาสูบ ประจำปี 2558

        นางสาวดาว น้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานในกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ยาสูบ ประจำปี 2558 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งโรงงานยาสูบ จัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อขอบคุณคณะสื่อมวลชน ผู้สื่อข่าวและผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานด้านข่าว ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้ได้ร่วมสนุกและลุ้นของรางวัลมากมาย นอกจากนี้ ยังนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมไร่เพาะปลูกยาสูบ ให้ความรู้ด้านใบยา นำเสนองานวิจัยค้นคว้าและพัฒนาใบยาสูบตามโครงการต่างๆ การส่งเสริมการผลิตยาสูบตามแนวทาง GAP และการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีคณะผู้บริหารฝ่ายใบยาและพนักงานยาสูบจากสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ให้การ ต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้สื่อมวลชนทุกท่าน ...

กรมสรรพสามิตครบรอบ 83 ปี

กรมสรรพสามิตครบรอบ 83 ปี

           นายชิต สุวรรประศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินบริจาคสมทบทุน “กรมสรรพสามิตเพื่อสังคม”  เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 83 ปี กรมสรรพสามิต ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิตเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 กองสื่อสารองค์กร News & Photos by...

เปิดตัว สโมสรฟุตบอล TTM FC

เปิดตัว สโมสรฟุตบอล TTM FC

นายประสิทธิ์  สืบชนะ  รองปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานการเปิดตัว สโมสรฟุตบอล  TTM FC   อย่างเป็นทางการ เพื่อพร้อมแข่งขันในฟุตบอลรายการ ยามาฮ่า ลีกวัน ฤดูการ 2015 โดยมี นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์  รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานสโมสร  พร้อมกันนี้ได้เปิดตัว “โค้ชตู่” พินพล  เกิดแย้ม  รวมถึงนักเตะและทีมงานสต๊าฟโค้ช  ภายในงานเปิดตัวมีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ทีม TTM FC  กับ ทีม รวมดารา ช่อง 7 สี   เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์...

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประชุมหารือร่วมกับรยส.

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประชุมหารือร่วมกับรยส.

        นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบและคณะผู้บริหารฝ่ายตลาด ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและคณะผู้บริหารของสำนักงานสลากกิน แบ่งรัฐบาล เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายสลาก และประเด็นอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 กองสื่อสารองค์กร News & Photos by...

แจ้งเบาะแสบุหรี่ผิดกฎหมาย

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือก เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการยาสูบ