BKKBanner2015

ข่าวสารและกิจกรรม โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

เลื่อนชมข่าวสารและกิจกรรม
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ “หลักสูตรพลังชีวิต…พลังความสำเร็จ”

กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ “หลักสูตรพลังชีวิต…พลังความสำเร็จ”

          โรงงานยาสูบ จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ “หลักสูตรพลังชีวิต…พลังความสำเร็จ” ให้แก่พนักงานฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข นำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีนางสาวดาวน้อย สุทฺธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมกับพนักงานด้วยความเป็นกันเอง เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ต กองสื่อสารองค์กร News & Photos by S....

วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลตากสิน ครบรอบ 43 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลตากสิน ครบรอบ 43 ปี

            นางสาวชลรัตน์  คงสมศักดิ์สกุล และ นางสาวประชุมพร  ภู่เอี่ยม เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน จำนวน 10,000 บาท เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงพยาบาลตากสิน ครบรอบ 43 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมลิมอักษร ชั้น 6 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลตากสิน กองสื่อสารองค์กร News By Lillytoon / Photo By...

โรงงานยาสูบจัดให้มีการชี้แจงรายละเอียด เอกสารประกวดราคางานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่

โรงงานยาสูบจัดให้มีการชี้แจงรายละเอียด เอกสารประกวดราคางานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่

โรงงานยาสูบจัดให้มีการชี้แจงรายละเอียด เอกสารประกวดราคางานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้น (Primary Process) สัญญา (M 01/1) และด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง สัญญา (M01/2) ตามประกาศโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง รวมทั้งนำผู้เข้าร่วมประกวดราคา เข้าชมสถานที่ติดตั้งในส่วนต่าง ๆ ของ โรงงานผลิตยาสูบ 6 ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม...

การรับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานฝ่ายการแพทย์

การรับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานฝ่ายการแพทย์

รายละเอียด...

วันคล้ายวันสถาปนาบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ครบรอบปีที่ 85

วันคล้ายวันสถาปนาบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ครบรอบปีที่ 85

        นางสมฤดี วัฒนาวงศ์ ผู้ช่วยฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)ครบรอบปีที่ 85  ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จัตุจักร) ด้านทิศเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 กองสื่อสารองค์กร News & Photo by...

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานรายชั่วโมง 2 และ 4 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3,4,5 และสำนักการพิมพ์

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานรายชั่วโมง 2 และ 4 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3,4,5 และสำนักการพิมพ์

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานรายชั่วโมง 2 และ 4 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3,4,5...

สถานีวิยทุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครบรอบ 27 ปี

สถานีวิยทุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครบรอบ 27 ปี

         นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถานีวิ ยทุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครบรอบ 27 ปี ณ สถานีวิยทุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถนนวิภาวดีรังสิต  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 กองสื่อสารองค์กร News by S....

โรงงานยาสูบร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

โรงงานยาสูบร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

         นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงงานยาสูบร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5   กองสื่อสารองค์กร News & photos by S....

วันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 141 ปี

วันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 141 ปี

นางมลวิภา ดุลยาภินันท์ หัวหน้ากองส่งเสริมภาพลักษณ์ ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิธรรมรักษ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 141 ปี ณ กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม...

โรงงานยาสูบ ร่วมสมทบทุน 1,000,000 บาท จัดสร้าง “อุทยานราชภักดิ์” เชิดชูสถาบันกษัตริย์ไทย

โรงงานยาสูบ ร่วมสมทบทุน 1,000,000 บาท จัดสร้าง “อุทยานราชภักดิ์” เชิดชูสถาบันกษัตริย์ไทย

          นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ ร่วมเป็นเกียรติในรายการพิเศษของสถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 5 พร้อมบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ บนพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณองค์พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจน ถึงปัจจุบันให้เป็นที่ประจักษ์ โดยมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องส่ง 4 สถานีวิทยุกองทัพบก ช่อง 5 สนามเป้า กองสื่อสารองค์กร News by lillytoon /Photos by...

ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้น Primary Process (สัญญา M-01/1)

ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้น Primary Process (สัญญา M-01/1)

  ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้น Primary Process (สัญญา M-01/1) : 1. ประกาศฉบับย่อ M-01/1 - อ่านรายละเอียด 2. เอกสารประกวดราคาซื้อ M-01/1 - อ่านรายละเอียด 3. ขอบเขต และรายละเอียอคุณลักษณะเฉพาะ M-01/1 - อ่านรายละเอียด 4. Drawings M-01/1 - อ่านรายละเอียด 5. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) M-01/1 -...

ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง DIET Process (สัญญา M-01/2)

ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง DIET Process (สัญญา M-01/2)

  ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง DIET Process (สัญญา M-01/2) : 1. ประกาศฉบับย่อ M-01/2 - อ่านรายละเอียด 2. เอกสารประกวดราคาซื้อ M-01/2 - อ่านรายละเอียด 3. ขอบเขต และรายละเอียอคุณลักษณะเฉพาะ M-01/2 - อ่านรายละเอียด 4. Drawings M-01/2 - อ่านรายละเอียด 5. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) M-01/2 -...

หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นครบรอบ 45 ปี

หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นครบรอบ 45 ปี

          นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสหนังสือ พิมพ์เดอะเนชั่นครบรอบ 45 ปี  ณ อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 31 บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 กองสื่อสารองค์กร News by S....

หนังสือพิมพ์สยามรัฐก้าวสู่ปีที่ 66

หนังสือพิมพ์สยามรัฐก้าวสู่ปีที่ 66

         นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปี ที่ 66 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  ณ อาคารสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 กองสื่อสารองค์กร News by S....

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดแถลงข่าวโครงการ “เงินทองต้องวางแผน” รุกวางรากฐานรองรับวัยเกษียณ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดแถลงข่าวโครงการ “เงินทองต้องวางแผน” รุกวางรากฐานรองรับวัยเกษียณ

        เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดแถลงข่าวโครงการ “เงินทองต้องวางแผน” เพื่อรุกวางรากฐานรองรับวัยเกษียณ พร้อมสร้างการเงินยั่งยืนให้สังคมไทย  ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้แทนจากโรงงานยาสูบประกอบด้วย นางสาวพรสุข พันธุมะบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ นายวีระเดช กิไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 และนายปรีชา บูชาธรรม หัวหน้าส่วนงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ สำนักงานใหญ่ คลองเตย เข้าร่วมงานดังกล่าวและเป็นพันธมิตรร่วมกันสร้าง “วินัยการออมเพื่อการเกษียณ” ให้แก่ผู้อยู่ในวัยทำงานหรือมนุษย์เงินเดือนทุกระดับ พร้อมทั้งมีโครงการจัดอบรมให้ความรู้ในการวางแผนทางการเงินให้กับพนักงานและ ผู้ที่สนใจในอนาคตด้วย ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กองสื่อสารองค์กร News & Photos...

ขยายเวลา เปิดสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้ขายส่งยาสูบให้กับ Modern Trade

ขยายเวลา เปิดสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้ขายส่งยาสูบให้กับ Modern Trade

ตามอนุมัติรักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ ลงวันที่ 20 เมษายน 2558 ต่อท้ายบันทึกที่ ฝตล.100004/204 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 ให้ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์  วิธีการ  การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ขายส่งยาสูบให้กับ Modern Trade ในภาคผนวก 1 ข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ทั้งนี้  เพื่อเป็นการรองรับให้ร้านประเภท Modern Trade ซึ่งมีหลายขนาดสามารถสมัครเป็นตัวแทนประเภท ม. 1 ของโรงงานยาสูบได้   ดังนี้ 1. ประกาศระเบียบฯ ว่าด้วยกาาจำหน่ายบุหรี่ให้กับร้านค้าประเภท Modern Trade พ.ศ. 2557 ฉบับใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก...

พิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         นางสมฤดี วัฒนาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบไปร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา ซึ่งโรงงานยาสูบได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับมอบของที่ระลึกจาก ฯพณฯ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ณ Life Style Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 กองสื่อสารองค์กร News & Photos...

โรงงานยาสูบ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก

โรงงานยาสูบ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานจัดกิจกรรมสัปดาห์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ. 2558  บริเวณสวนหย่อมข้างตึกอำนวยการ (ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ)   โดยในปีนี้คณะผู้บริหารโรงงานยาสูบได้ร่วมกันปลูกต้นพะยูง เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงงานยาสูบ กิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของหลายๆหน่วยงานประกอบด้วย นิทรรศการวิธีการทำปุ๋ยหมักจากฝ่ายบริการกลาง บูธแนะนำวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ (น้ำ EM) จากฝ่ายการแพทย์ บูธแจกพันธุ์กล้าไม้ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมงาน จากสำนักคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้จากกรมป่าไม้  นอกจากนี้ยังมีน้ำดื่มคลอโรฟิลด์ ซึ่งเป็นน้ำดื่มสีเขียวเพื่อสุขภาพ มาคลายร้อนให้กับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย กองสื่อสารองค์กร News By Lillytoon / Photo By...

แจ้งเบาะแสบุหรี่ผิดกฎหมาย

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือก เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการยาสูบ