ผลการดําเนินงาน

ภาพตัวเลขวิเคราะห์กราฟผลดำเนินงาน

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ฐานะการเงิน

      ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 โรงงานยาสูบมีสินทรัพย์รวม  22,280  ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,117 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.77 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 2,028 ล้านบาท จากเงินลงทุนชั่วคราวที่ลดลง 2,409 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.13 หนี้สินหมุนเวียนลดลง 287 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.96 จากเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้กรมสรรพากร และหนี้สินหมุนเวียนอื่น แต่หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 3,857 ล้านบาท หรือร้อยละ 263.92 จากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน  ในขณะที่มีกำไรสุทธิ 7,105 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของทุนลดลง 1.11 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

      ในปี 2558 โรงงานยาสูบมีกำไรสุทธิ 7,105  ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 830 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.23เนื่องจากกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 85 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่ลดลง 745 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง  586 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายอื่นลดลง 154 ล้านบาท 

     สรุปในปี 2558 โรงงานยาสูบมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี มีสินทรัพย์หมุนเวียน 13,434 ล้านบาท ในขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียน 2,115 ล้านบาท คงมีเงินทุนหมุนเวียน 11,320 ล้านบาท แสดงถึงความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 และยังมีอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นด้วย

ด้านรายได้ กำไรสุทธิ และเงินนำส่งรัฐ

ด้านรายได้

โรงงานยาสูบมีรายได้ทั้งสิ้น 61,984.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจำนวน 92,68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.15 มีรายได้หลักจากการจำหน่ายบุหรี่ 61,451.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 99.14 ของรายได้รวม ส่วนรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน 533.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.86 ของรายได้รวม

กำไรสุทธิ

โรงงานยาสูบมีกำไรสุทธิ 7,105.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 830.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.23     เนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.29 และค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 1.52

เงินนำส่งรัฐ

โรงงานยาสูบมีหน้าที่หารายได้นำส่งรัฐ พร้อมกับให้ความร่วมมือในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ในปี 2558 นำส่งเงินรายได้ให้รัฐทั้งสิ้น 59,354 ล้านบาท เป็นเงินรายได้นำส่งรัฐ 7,757  ล้านบาท และเงินภาษีจำนวน 51,597 ล้านบาท