วันพฤหัส, 18 ตุลาคม 2018

วิธีใหม่ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

ผู้ประกอบการ/ผู้สนใจ สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ทางอีเมล์ supp@thaitobacco.or.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้  โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ร่างTOR ราคากลาง

วิธีใหม่ : ประกาศราคากลาง

วิธีใหม่ : e-bidding

วิธีใหม่ : e-market

วิธีใหม่ : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

วิธีใหม่ : ประกาศราคากลาง

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

ผู้ประกอบการ/ผู้สนใจ สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ทางอีเมล์ supp@thaitobacco.or.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้  โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ร่างTOR ราคากลาง