ประเภทกิจการ ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โรงงานยาสูบ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประเภทจัดหารายได้ ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่สำเร็จรูป เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มผู้ใหญ่ที่ยังคงสูบบุหรี่อยู่ ปัจจุบันผลิตบุหรี่ออกจำหน่ายทั้งสิ้น 16 ตรา แยกเป็นบุหรี่ก้นกรอง 14 ตรา ไม่มีก้นกรอง 2 ตรา โดยมีภารกิจหลัก ดังนี้

ด้านใบยา

ส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนการเพาะปลูกใบยาให้แก่ชาวไร่ ดำเนินการจัดหาใบยาคุณภาพดี ปราศจากสารตกค้างและปริมาณเพียงพอ สำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตบุหรี่ โดยมีชาวไร่ในความรับผิดชอบ ประมาณ 20,000 ราย ชาวไร่มีรายได้จากการขายใบยาให้โรงงานยาสูบ ปีละประมาณ 1,600 ล้านบาท

ด้านการผลิต

ดำเนิน การผลิตบุหรี่สำเร็จรูปโดยการนำวัตถุดิบต่างๆ เข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อจัดทำเป็นมวนบุหรี่ ปัจจุบันมีโรงงานผลิตยาสูบ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตยาสูบ 3 โรงงานผลิตยาสูบ 4 และโรงงานผลิตยาสูบ 5

ด้านตลาด

เป็นก ระบวนการนำบุหรี่ที่ผลิตแล้วไปสู่มือผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ตามช่องทางตัวแทนการจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด และเกิดความภักดีต่อผลิตภัณฑ์และจัดทำแผนป้องปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย พร้อมหาโอกาสทางธุรกิจใหม่

ด้านอำนวยการ

ดำเนินการตามกระบวนการ บริหารและการวางแผนจัดการทรัพยากรการบริหาร ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ เงินวัสดุอุปกรณ์ สินทรัพย์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร