ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องจักรผลิตบุหรี่ จำนวน 3 งาน