ประกาศบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจ้างอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร และพนักงานฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง