วันพุธ, 21 มีนาคม 2018

วิธีใหม่ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

DOWNLOAD >> ร่างเอกสารประกวดราคา DOWNLOAD >>TOR กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 21-26 มีนาคม 2561 ผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับขอบเขตของงานนี้เป็น ลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เลขที่ 184  ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  หรือทางเว็บไซต์ของโรงงานยาสูบ...

วิธีใหม่ : e-bidding

DOWNLOAD >> ร่างเอกสารประกวดราคา DOWNLOAD >>TOR กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 21-26 มีนาคม 2561 ผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับขอบเขตของงานนี้เป็น ลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เลขที่ 184  ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  หรือทางเว็บไซต์ของโรงงานยาสูบ...

วิธีใหม่ : e-market

วิธีใหม่ : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

DOWNLOAD >> ร่างเอกสารประกวดราคา DOWNLOAD >>TOR กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 21-26 มีนาคม 2561 ผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับขอบเขตของงานนี้เป็น ลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เลขที่ 184  ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  หรือทางเว็บไซต์ของโรงงานยาสูบ...