วันจันทร์, 18 ธันวาคม 2017

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

ดาวน์โหลดราคากลาง ดาวน์โหลดขอบเขตของงาน (TOR)

วิธีใหม่ : e-bidding

วิธีใหม่ : e-market

วิธีใหม่ : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

ดาวน์โหลดราคากลาง ดาวน์โหลดขอบเขตของงาน (TOR)