วันพฤหัส, 20 กันยายน 2018

วิธีเดิม : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 —————————————————- คำนำ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นแผนงานที่โรงงานยาสูบจัดทำขึ้นตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 สำหรับค่าครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักรและค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ที่มีราคาเกิน 100,000.- บาท และค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000.- บาท เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของโรงงานยาสูบ เป็นไปด้วยความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายใน นอกจากนี้ แผนงานฉบับนี้ยังเป็นเครื่องมือของการตรวจสอบที่ผู้บริหารใช้ควบคุม...

วิธีเดิม : E-Auctions

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -ประกวดซื้อและจ้างเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ สำหรับติดตั้งใช้งานที่โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฝวศ.ปe.03-2561

วิธีเดิม : วิธีตกลงราคา

วิธีเดิม : ประกวดราคา

วิธีเดิม : ประกาศร่าง TOR

วิธีเดิม : สอบราคา